גוש 3688 רחובות

אכרזת העיריות שינוי תחום עיריית רחובות התשע"ג-2013

ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות

בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

במקום התוספת יבוא:

באכרזה על עיריית רחובות, התשי"א-1950
"תוספת האזור שתושביו יהיו עיריית רחובות כולל גושים וחלקות רישום קרקע כלהלן:

"הגושים 3678 ,3656 ,3655 ,3654 ,3653 ,3652 ,3651 ,3650 ,3649 ,3648 ,3647 ,3646 ,3645,
3697 ,3695 ,3694 ,3693 ,3691 ,3690 ,3689 ,3688 ,3687 ,3686 ,3685 ,3684 ,3683,
3770 ,3769 ,3766 ,3735 ,3734 ,3733 ,3705 ,3704 ,3703 ,3702 ,3701 ,3700 ,3698,
5908 ,5811 ,5714 ,5713 ,4760 ,4730 ,4545 ,4536 ,3790 ,3779 ,3771 - בשלמותם;
גוש 2641 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה
ביד שר הפנים ביום י' בשבט התשע"ג )21 בינואר 2013(, שהעתקים ממנה
מצויים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה,
ובמשרד עיריית רחובות )להלן - המפה(;
גוש 2643 - חלק מחלקה 16 כמסומן במפה;
גוש 2645 - חלק מחלקות 24 ,18 ,17 כמסומן במפה;
גוש 2651 - חלקות 2 ,1;

ש 2662 - חלקות 9 ,4 ,3 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה;
גוש 3657 - חלקות 615 ,613 ,612 ,610 ,609 ,606 ,602 ,600 ,187 וחלק מחלקות 616 ,605
כמסומן במפה;
גוש 3658 - פרט לחלקות 180 ,150 ,149 ,137 עד 183 וחלק מחלקות 373 ,369 כמסומן
במפה;
גוש 3659 - פרט לחלק מחלקה 7 כמסומן במפה;
גוש 3661 - חלקות 6 ,5 ,2;
גוש 3665 - חלקות 29 עד 45;
גוש 3679 - פרט לחלקות 109 ,108 וחלק מחלקות 119 ,117 ,89 עד 121 כמסומן במפה;
גוש 3680 - פרט לחלקה 59 וחלק מחלקה 58 כמסומן במפה;
גוש 3692 - פרט לחלקה 45;
גוש 3696 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 3699 - פרט לחלקות 403 עד 447 ,407 עד 458;
גוש 3767 - חלקות 2 עד 24 ,22 וחלק מחלקה 23 כמסומן במפה;
גוש 3777 - חלקות 4 עד 33 ,6 עד 40 ,35 עד 42 וחלק מחלקות 58 ,52 ,39 ,8 ,7 כמסומן
במפה;
גוש 3778 - חלקות 7 עד 43 ,40 ,38 ,30 ,28 ,16 ,15 ,11 וחלק מחלקות 54 ,50 ,48 ,46 ,41
כמסומן במפה;
גוש 3791 - חלקות 133 ,2;
גוש 3798 - חלקות 1 עד 32 ,30 עד 111 ,110 ,108 ,73;
גוש 3816 - פרט לחלקות 129 ,43 ,42 עד 131;
גוש 4414 - חלקות 42 עד 73 ,67 עד 86 ,82 עד 97 ,93 ,92 ,90 ,88 וחלק מחלקות 40 ,25,
95 ,94 ,89 ,85 ,83 ,72 כמסומן במפה;
גוש 4415 - פרט לחלקות 46 ,45;
גוש 4745 - חלקות 1 עד 6;
גוש 5914 - פרט לחלק מחלקות 137 ,125 כמסומן במפה "

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון