גוש 3792 גני הדר

צו המועצות המקומיות מועצות אזוריות (גזר), תיקון התש"ע-2010

אני מצווה לאמור:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-1958
במקום פרט )ט( יבוא:
")ט(
גזר
בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית גזר הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה
ביד שר הפנים ביום ב' באב התשס"ט )23 ביולי 2009( ושהעתקים ממנה מופקדים
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, ובמשרד המועצה האזורית גזר


גושים 5438 ,3794 ,3792 ,3707 - בשלמותם;
גוש 3706 - פרט לחלקות 60 עד 63;
גוש 3708 - חלקות 26 ,23 ,22 עד 44 ,31 עד 68 ,48 ,46 עד 81 ,72,
123 ,85 ,84 ,82 עד 148 ,147 ,145 ,143 ,140 ,130 ,126, וחלק מחלקות
115 ,114 ,87 כמסומן במפה;
גוש 3709 - חלקות 186 ,185 ,177 ,147 ,107 ,7 ,6, וחלק מחלקה 180
כמסומן במפה;
גוש 4732 - חלק מחלקות 61 ,48 ,47 כמסומן במפה;
גוש 4733 - חלק מחלקה 71 כמסומן במפה;
גוש 4735 - חלקה 2, וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון