גוש 3799

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )ברנר, תיקון(, התש"ע-2010
, אני מצווה לאמור:
1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות
,
2
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-1958
במקום פרט )ז( יבוא:
")ז(
ברנר
בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית ברנר הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה
ביד שר הפנים ביום כ"ה בטבת התשס"ט )21 בינואר 2009( ושהעתקים ממנה מופקדים
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי המועצה
האזורית ברנר
טור א'
טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע
בית אלעזרי גושים 3808 ,3597 ,3592 ,3586 ,3581 ,3576 ,3574 ,3572 ,3570 עד 3810,
4713 ,3824 ,3823 עד 4720 - בשלמותם;
גוש 2444 - חלק מחלקות 32 ,27 כמסומן במפה;
גוש 3593 - פרט לחלקה 11, וחלק מחלקה 260 כמסומן במפה;
גוש 3800 - חלקות 5 ,3 ,2 עד 12 ,10 ,8 עד 120 ,118 ,82 ,14;
גוש 3806 - חלקות 16 ,15, וחלק מחלקה 120 כמסומן במפה;
גוש 3807 - חלקות 14 עד 22 ,17 עד 52 ,51 ,48 ,45 ,43 ,39, וחלק
מחלקות 57 ,55 ,12 ,7 ,6 ,4 ,3 כמסומן במפה;
גוש 3814 - חלקה 51, וחלק מחלקות 73 ,71 כמסומן במפה;
גוש 3825 - חלקות 14 עד 37;
גוש 4712 - חלק מחלקה 16 כמסומן במפה;
בניה גוש 4989 - בשלמותו;
גוש 3531 - חלקה 71;
גוש 3533 - חלק מחלקה 75 כמסומן במפה;
גוש 4993 - פרט לחלק מחלקות 143 ,142 ,140 ,139 ,137 ,121 ,119 ,113
כמסומן במפה;
גוש 5020 - פרט לחלקות 181 ,46 ,45, וחלק מחלקות 220 ,219 ,205,
229 ,228 כמסומן במפה;
גוש 5021 - חלקות 37 ,27 ,26 ,11 ,10 ,2 עד 44, וחלק מחלקות 16 עד
30 ,29 ,18 כמסומן במפה;
גוש 5022 - פרט לחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;
גבעת ברנר גושים 2622 עד 2627 ,2624 עד 3582 ,3571 ,3569 ,3568 ,3562 ,2634 עד
3799 ,3585 - בשלמותם;
גוש 2621 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 2625 - חלקות 3 עד 5 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
גוש 2626 - פרט לחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;
גוש 2641 - חלק מחלקות 3 ,2 כמסומן במפה;

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון