גוש 3864 גדרה

צו המועצות המקומיות מועצות אזוריות ברנר, תיקון התש"ע-2010
, אני מצווה לאמור:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות
,

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-1958
במקום פרט )ז( יבוא:
")ז(
ברנר
בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית ברנר הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה
ביד שר הפנים ביום כ"ה בטבת התשס"ט )21 בינואר 2009( ושהעתקים ממנה מופקדים
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי המועצה
האזורית ברנר


גושים 4707 ,4705 ,4704 ,3605 ,3598 ,3587 עד 4711 ,4709 עד
בשלמותם;
גוש 3599 - חלקות 48 ,40 עד 50, וחלק מחלקות 41 ,39 ,34 ,6 כמסומן
במפה;
גוש 3864 - חלקה 49, וחלק מחלקות 29 עד 38 ,36 ,31 עד 40 כמסומן
במפה;
גוש 3865 - חלק מחלקות 39 ,38 כמסומן במפה;

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון