גוש 10004 חדרה

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

מס' חד/1085
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
והבניה, התשכ"ה-1965, כי ועדת המשנה לתכניות א', של
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, החליטה בישיבתה
מס' 2009006, מיום 18.03.2009, לאשר פרסום הודעה על הכנת
תכנית תכנון עיר, שינוי תכנית מיתאר מקומית חד/1085 - דרך
השלום - כביש בית חולים הלל יפה, חדרה.

ואלו השטחים הכלולים בתכנית המוצעת: גוש 10001, חלקי
חלקות: 81 - 79 ,72 - 65. גוש 10003, חלקי חלקה: 55. גוש 10004,
חלקי חלקות: 63 ,62. גוש 10008, חלקי חלקות 357 ,355 ,332 ,327,
חלקות במלואן 345 ,331 - 328. גוש 10009, חלקי חלקות 63 ,37 - 33,
466 ,456 ,121 ,119 ,117 ,112 ,69 ,68, חלקות במלואן 67-64 ,62-38,
464 ,462-457 ,110-101. גוש 10012, חלקי חלקות 19 ,14 - 11 ,9 - 1,
23 - 21, חלקה במלואה 20. גוש 10013, חלקי חלקות: 26 ,14 ,6 - 4,
79 ,56 ,50, חלקות במלואן 139 ,138 ,136 ,134 ,132 ,81 ,57 ,43 - 40,
163 ,161 ,159 ,157 ,155 ,153 ,152 ,150 ,149 ,147 ,145 ,144 ,142 ,141.
גוש 10014 חלקי חלקות 95 ,1, חלקה במלואה 189.

מטרת התכנית: 1( התוויית דרך עירונית ראשית בין צומת
חרושת לצומת גבעת אולגה. הסדרת מערכת התנועה והדרכים
הנגזרת באזור. 2( איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים;
3( קביעת אזורי תעסוקה באחד בסמוך לצומת חרושת והשני
בצמוד לצומת אולגה; 4( הסדרת נושא נגישויות לרכב לבית
החולים הלל יפה; 5( קביעת אזורי בניה: מגורים, שטח לבנייני
ציבור ושצ"פים; 6( הסדרת רצועת מעבר לקווי תשתית.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון