גוש 10210 בנימינה

צו המועצות המקומיות א בנימינה-גבעת עדה, תיקון, התש"ע-2010

1, אני מצווה לאמור:
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות
2, במקום פרט כז
1 בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות א, התשי"א-1950

יבוא:
"כז המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה
תאריך הקמתה: ט"ו באייר התש"י 2 במאי 1950
תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע ועד בכלל:
"הגושים 10126 עד 10130 ,10128 עד 10161 ,10152 ,10151 ,10138 עד 10201 ,10172,
10204 עד 12098 ,12083 ,12082 ,12080 ,10224 ,10223 ,10215 ,10214 ,10210,
12615 ,12106 - בשלמותם;
גוש 10129 - חלקות 11 ,4 ,2 וחלק מחלקות 16 ,1 כמסומן במפת בנימינה-גבעת
עדה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י"א בסיוון
התש"ע 24 במאי 2010, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים,
במשרד הממונה על מחוז חיפה, חיפה, ובמשרדי המועצה המקומית
בנימינה-גבעת עדה להלן - המפה;

גוש 10199 - חלקות 29 ,27 עד 42 ,40 עד 66 ,63 ,62 ,58;
גוש 10200 - חלקות 36 ,32 ,1;
גוש 10202 - חלקות 20 ,3 ,1 עד 63 ,31 וחלק מחלקה 55 כמסומן במפה;
גוש 10203 - פרט לחלקה 15;
גוש 10220 - חלקות 5 ,3 ,2;
גוש 10221 - פרט לחלקה 19;
גוש 10222 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;
גוש 12105 - חלקות 46 ,11 ,9 ,8 ,4 ,2 ,1 עד 59 ,57 ,55 עד 74 ,72 ,69 ,67 ,66 ,63 וחלק
מחלקה 76 כמסומן במפה;
גוש 12413 - חלקות 23 ,22 וחלק מחלקות 21 ,19 ,14 כמסומן במפה;
גוש 10641 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 10642 - חלקה 1 וחלק מחלקות 3 ,2 כמסומן במפה;
גוש 10643 - חלקה 4 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;
גוש 12611 - פרט לחלקה 4;
גוש 12612 - פרט לחלקה 5;
גוש 12613 - פרט לחלקה 52;
גוש 12677 - פרט לחלקה 176"

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון