גוש 10211 זכרון יעקב

צו המועצות המקומיות (א) (זכרון יעקב, תיקון), התשס"ח-2008

1, אני מצווה לאמור:
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות

2, במקום פרט (כה) יבוא:

1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950
"(כה) המועצה המקומית זכרון יעקב.
תאריך הקמתה: ט"ו באייר התש"י (2 במאי 1950).
תחום המועצה: גושים וחלקות רישום (ועד בכלל) -
הגושים: 10211 עד 10227 ,10225 ,10213 עד 11290 ,11275 ,10230 עד 11301 ,11299 עד
11316 ,11309 עד 11320 ,11318 עד 11326 ,11324 ,11322 עד 11335 ,11328 עד 11340,
11372 עד 11701 ,11375 עד 11707 ,11703 עד 11721 ,11712 עד 12068 ,12066 ,11725,
12728 ,12074 ,12069 - בשלמותם;
גוש10191 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפת תחום המועצה, הערוכה בקנה מידה 1:10,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום י"א בתמוז התשס"ח (14 ביולי 2008), שהעתקים
ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה, ובמשרד
המועצה המקומית זכרון יעקב (להלן - המפה);
גוש10195 - חלקות 49 ,44 ,38 ,27 ,20 ,7 ,6 ,2 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;
גוש10947 - חלקות 129 ,87 ,27 ,26 וחלק מחלקות 123 ,121 כמסומן במפה;
גוש10948 - חלקות 48 עד 82 ,68 ,63 ,58 ,57 ,55 וחלק מחלקה 56 כמסומן במפה;
גוש10952 - חלק מחלקה 52 כמסומן במפה;
גוש11276 - פרט לחלקות 36 ,27 ,1 וחלק מחלקות 26 ,3 כמסומן במפה;
גוש11300 - פרט לחלקות 35 ,30;
גוש11319 - חלקות 84 עד 125;
גוש11323 - פרט לחלקות 1 עד 4 וחלק מחלקות 27 ,25 כמסומן במפה;
גוש11325 - פרט לחלקות 2 ,1 וחלק מחלקות 50 ,49 ,33 ,4 כמסומן במפה;
גוש11329 - חלקות 2 עד 16 ,13 ,11 ,9 ,8 ,4 עד 18 וחלק מחלקה 10 כמסומן במפה;
גוש11331 - פרט לחלקות 24 עד 35 ,26 וחלק מחלקה 27 כמסומן במפה;
גוש11332 - חלקות 2 עד 8 וחלק מחלקות 15 ,14 ,10 ,9 כמסומן במפה;
גוש11333 - חלקות 5 ,1 עד 11 ,7 עד 21 ,19 וחלק מחלקה 20 כמסומן במפה;
גוש11334 - חלקות 2 עד 18 ,15 ,14 ,12;
גוש11706 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש12077 - חלקות 2 עד 69 ,61 ,59 ,57 ,53 ,51 ,6 ,4;
גוש12078 - פרט לחלקות 96 ,94 ,89 וחלק מחלקה 72 כמסומן במפה;

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון