גוש 1935 אשקלון

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם אשקלון, שכ'
רמת כרמים, שד' ירושלים ? גוש1935, חח 64 ,58 ,27; מגרשים
312 ו-600 בשלמותם מתכנית 123101024.

עיקרי הוראות התכנית במגרשים למגורים איחוד וחלוקה
מחדש, שינוי חלוקת שטחי בניה במגרשים, שינוי בקווי בנין.
עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית
תכניות קיימות במגרשים למגורים א) איחוד וחלוקה מחדש
במגרשים מס' 600 ו-312, כלומר, מגרש 312 יהיה בשטח של
2.999 דונם במקום 2.889 דונם ומגרש 600 יהיה בשטח של 5.694
דונם במקום 5.804 דונם; ב) שינוי חלוקת שטחי בניה במגרש
312 במקום 5,320 מר שטח עיקרי יהיה 5,421 מר, מגרש 600
במקום 18,280 מר שטח עיקרי יהיה 18,179 מר; ג) שינוי בקווי
בנין בגבול משותף בין המגרשים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
25.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5396, התשסה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון, רח' הגבורה 7, מרכז נפתי, אשקלון,
טל' 08?6792366, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום, רח' התקוה 4, קרית הממשלה, באר שבע,
טל' 08?6263784, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון