גוש 1936 אשקלון

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 77 ו–78 לחוק
התכנון והבניה, התשכ"ה?1965, בדבר הכנת תכניות מאושרות
1/110/03/4 ,101/02/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכ' ברנע ב'
ו–ג' ? גוש1936, חלקות 320 ,315 ,303?300 ,263?255 ,164?156,
330 ,325; גוש 1966, חלקות 239?231 ,174 ,172?165 ,110?104,
366 ,359 ,358 ,355 ,352 ,344 ,343 ,334?332 ,289?280; שטח
התכנית: כ-40.5 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת שטחים פתוחים לצורכי
ציבור ושינויים בגבולות המגרשים הגובלים בשצפ"ים
(השבילים), בשכונת ברנע ב' ו–ג'. התכנית תחיל בין השאר
הנחיות כדלקמן: הנחיה לפיתוח השצפ"ים והמגרשים.
עד להפקדת התכנית במגרשים 296 ,294?286 ,229?221,
643?637 ,594?586 ,495?487 ,422?413 ,372?364 לפי תכנית
1/110/03/4, יינתנו היתרי בניה בתחום התכנית לפי התנאים
האלה: לא יבוצעו עבודות בניה כלשהן ולא יינתן היתר בניה
במרווח של 5 מ' בין גבול המגרש (הגובל עם השצ"פ) ופנימה
לתוך המגרש, למעט ביצוע עבודות פיתוח ובניית גדר במרווח
של 2 מ' לפחות מגבול המגרש (הגובל עם השצ"פ) פנימה לתוך
המגרש.
תוקף ההודעה, עד להפקדת התכנית אך לא יותר משלוש
שנים.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון