גוש 1966 אשקלון

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

1, ובהתאם לתכנית מיתאר ארצית
והבניה, התשכ"ה?1965
חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון (להלן ? התכנית),
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5474,
התשס"ו, עמ' 1030, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשקלון (להלן ? הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7

2, הודעה כי
לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי
ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת

אשקלון - ברנע, צפון - גוש1966, ח"ח 56 ,24-21; מגרשים
905-901; הייעוד: שטח לבנייני ציבור; גוש 374, ח"ח 44; גוש
1966, ח"ח 56 ,37 ,35 ,30 ,28-20; גוש 1967, ח"ח 35 ,1; מגרשים
029-025 ,023-018 ,016-011; הייעוד: שטח ציבורי פתוח; גוש
374, ח"ח 44; גוש 1966, ח"ח 376 ,56 ,43 ,42 ,37-19; גוש 1967,
ח"ח 35 ,1; הייעוד: דרכים ורחובות משולבים.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית אשקלון,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"א בכסלו התשס"ז (12 בדצמבר 2006)
(חמ 3?2)

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון