גוש 6761 חולון

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית חולון(, התשע"ד-2013

1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות
בהתאם לסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

2, כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה ישונה, ובמקום הפירוט
1 תחום עיריית חולון

בתוספת האמורה יבוא:
"הגושים 6048 ,6045 ,6043 ,6022 ,6021 ,6020 ,6019 ,6018 ,6017 ,6016 ,6015 ,6011 ,6005,
6742 ,6740 ,6739 ,6738 ,6737 ,6736 ,6735 ,6734 ,6053 ,6052 ,6051 ,6050 ,6049,
6760 ,6759 ,6757 ,6755 ,6752 ,6751 ,6750 ,6748 ,6747 ,6746 ,6745 ,6744 ,6743,
6789 ,6788 ,6787 ,6786 ,6785 ,6784 ,6783 ,6781 ,6780 ,6779 ,6778 ,6762 ,6761,
6871 ,6870 ,6869 ,6868 ,6867 ,6866 ,6806 ,6805 ,6804 ,6803 ,6802 ,6801 ,6799,
7167 ,7166 ,7165 ,7164 ,7163 ,7161 ,7070 ,7059 ,6996 ,6990 ,6874 ,6873 ,6872,
7301 ,7183 ,7182 ,7181 ,7176 ,7175 ,7174 ,7173 ,7172 ,7171 ,7170 ,7169 ,7168,
7344 ,7343 ,7342 ,7341 ,7302 - בשלמותם;
גוש 6001 - חלק מחלקות 148 ,144 כמסומן במפת תחום עיריית חולון הערוכה בקנה
מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ז בתמוז התשע"ג )25 ביוני 2013(,
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז
תל אביב, תל אביב ובמשרדי עיריית חולון )להלן - המפה(;
גוש 6003 - חלקה 195 וחלק מחלקה 155 כמסומן במפה;
גוש 6004 - חלקות 29 ,28 וחלק מחלקות 43 ,30 כמסומן במפה;
גוש 6010 - חלקה 101 וחלק מחלקות 99 ,78 כמסומן במפה;
גוש 6012 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 6014 - חלק מחלקות 2 ,1 כמסומן במפה;
גוש 6023 - חלק מחלקה 48 כמסומן במפה;
גוש 6024 - חלקה 156 וחלק מחלקה 149 כמסומן במפה;
גוש 6046 - חלקות 45 ,42 ,41 וחלק מחלקות 46 ,43 כמסומן במפה;
גוש 6082 - חלקות 17 ,13 וחלק מחלקות 20 ,15 ,8 כמסומן במפה;
גוש 6777 - פרט לחלק מחלקה 16 כמסומן במפה;
גוש 6782 - פרט לחלק מחלקה 36 כמסומן במפה;
גוש 6987 - חלקות 13 עד 49 ,18 עד 57 ,56 ,51 וחלק מחלקות 52 ,48 ,47 ,20 ,19 ,12 ,4,
58 ,55 ,54 כמסומן במפה;
גוש 6989 - חלקות 26 ,25 ,23 ,10 ,9 וחלק מחלקות 1 עד 27 ,22 ,14 ,11 ,8 ,5 ,3 כמסומן
במפה;
גוש 6993 - חלק מחלקות 88 ,37 ,35 ,15 כמסומן במפה;
גוש 6994 - חלקות 20 עד 46 ,44 ,30 ,26 וחלק מחלקות 29 ,27 ,19 כמסומן במפה;
גוש 6995 - פרט לחלק מחלקות 1 עד 63 ,3 כמסומן במפה;

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון