גוש 7622

דרום השרון
בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית דרום השרון הערוכה בקנה מידה 1:20,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 2009( ושהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, ובמשרד המועצה
האזורית דרום השרון

גן חיים

גוש 7532 - חלקות 75 ,29, וחלק מחלקות 85 ,82 כמסומן במפה;
גוש 7620 - חלקות 1 עד 24 ,21 ,16 עד 362 ,360 ,358 ,352 ,127 ,116,
372 ,370 ,368 ,366 ,364 עד 387, וחלק מחלקה 124 כמסומן במפה;
גוש 7621 - חלקות 321 ,154 ,137, וחלק מחלקה 339 כמסומן במפה;
גוש 7622 - חלקה 38, וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 7623 - חלקות 227 ,225 ,223 ,140 ,5 ,4 ,1 עד 259, וחלק מחלקה
167 כמסומן במפה;

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא ? גוש
7621, חלקות 139 ,138 ,136?134 ,132 ,128 ,126?123 ,120?109,
410 ,386 ,385 ,383?381 ,378 ,376 ,375 ,372 ,371 ,368 ,367 ,363,
418 ,416 ,414 ,412 במלואן, ח"ח 384 ,377 ,366 ,131; גוש 7622,
חלקה 31 במלואה.
מטרת התכנית: א) קביעת הוראות להקמת שכונה ירוקה
אשר תיתן דגש על היבטי איכות הסביבה; ב) שינוי ייעוד
מאזור חקלאי לייעודים שונים; ג) קביעת אזורי מגורים ב',
ב' מיוחד, ג', ג' מיוחד ואזור מגורים מיוחד ופירוט הזכויות
בהם, קביעת חזית מסחרית באזור מגורים ג'; ד) קביעת אזורי
מסחר ומשרדים ואזורי תעסוקה; ה) קביעת שטחים לצורכי
ציבור שונים: שטח בניני ציבור, דרכים, דרכים ירוקות + שטח
ציבורי פתוח ופארק עירוני; ו) קביעת אזור לנופש וספורט;
ז) קביעת הוראות בניה לאזורים השונים; ח) קביעת הוראות
לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
13.7.2001 ובילקוט הפרסומים 5009, התשס"א, עמ' 3526.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430,
טל' 08?9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא, רח' ויצמן 135, כפר סבא 44100, טל' 09?7649175,
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון