גוש 8142

צו המועצות המקומיות )א( )כפר יונה, תיקון(, התשע"א-2011

, אני מכריז לאמור:

1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות
, במקום פרט )ח( יבוא:
2
1 בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א-1950
")ח( המועצה המקומית כפר יונה
תאריך הקמתה: י"ב בכסלו התש"א )12 בדצמבר 1940(
תחום המועצה: גושים וחלקות רישום )ועד בכלל( -
הגושים 8112 עד 8123 ,8115 עד 8133 ,8125 עד 8144 ,8135 עד 8954 ,8732 ,8195 ,8154,
9501 עד 9503 - בשלמותם;
גוש 7991 - חלקות 24 ,22 ,20 עד 28;
גוש 8091 - חלקות 15 עד 27 ,25 ,17 עד 44 ,37 ,34 וחלק מחלקות 8 ,7 כמסומן במפה
הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ח בניסן
התשע"א )2 במאי 2011(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים,
במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה המקומית כפר יונה
)להלן - המפה(;
גוש 8092 - חלקות 47 ,45 ,44 ,35;
גוש 8093 - חלקות 20 עד 26;
גוש 8097 - חלקות 38 עד 73 ,70;
גוש 8118 - חלקות 50 ,48 ,39 ,35 ,31 ,30 ,18 עד 75 ,73 ,71 ,70 ,64 עד 97 ,90 וחלק מחלקה
41 כמסומן במפה;
גוש 8120 - חלקות 15 ,1 וחלק מחלקות 10 ,8 ,6 ,4 ,2 עד 18 ,16 ,14 כמסומן במפה;
גוש 8132 - פרט לחלקות 7 ,2 עד 24 ,16 ,9 וחלק מחלקה 25 כמסומן במפה;
גוש 8138 - פרט לחלקה 128 וחלק מחלקות 129 ,60 ,15 כמסומן במפה;
גוש 8139 - חלקות 21 ,19 וחלק מחלקות 20 ,9 כמסומן במפה;
גוש 8142 - חלקות 21 ,12 ,11 עד 25 ,23 עד 50 ,48 ,41 ,29 ,27 עד 62 ,54 עד 75 ,71 ,69,
78 ,77 וחלק מחלקות 70 ,30 כמסומן במפה;

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון